ربات های 4 محوره شرکت OMRON برای ماشین کاری دقیق ، مونتاژ و جابه جایی اجسام کاربرد دارند