این انکدرها در موقعیت های نسبی کاربرد دارند.
انکدر چرخشی E6A یک انکدر کوچک با قطر محفظه 25 میلی متر می باشد.
مدل E6B شرکت OMRON یک انکدر چرخشی افزایشی با قطر 40 میلی متر است.
خانواده E6C که انکدرهای چرخشی با قطر 50 میلی متر می باشند دارای ویژگی مقاومت در برابر آب هستند که با سایر مدل های استاندارد قابل مقایسه هستند.
انکدر چرخشی E6F با قطر 60  میلی متر دارای محفظه سخت و محکمی می باشد.
خانواده E6H دارای شفت توخالی با قطر 40 میلی متر می باشد

 

فهرست