زمانی که به یک تنظیم کننده دمای مجزا و ساده و همچنین monitoring  نیاز می باشد ، کنترلرهای E5L ، E5C2 ، E5CSV ، E5CB و E5CWL امرن بهترین راه حل را پیشنهاد می دهند . این واحدها دارای قابلیت کنترل Basic  هستند که برخی از این قابلیت ها به شرح زیر می باشند :
Alarm دما ، کنترل کننده ON/OFF ساده و یا PID کنترل تک حلقه ای

 

فهرست