ربات های 6 محوره شرکت OMRON با ساختار ویژه بند بند برای ماشین کاری دقیق ، مونتاژ و جابه جایی اجسام کاربرد دارند

 

فهرست