این رله های 3 فاز ، Over voltage و Under voltage را نمایش می دهند (K8AK-PW). برخی از این نوع رله ها ، توالی فازها و Phase loss را نیز نمایش می دهند (K8AK-PH , K8DS-PH & K8AK-PM). همچنین مدلی وجود دارد که عدم تقارن ولتاژ را نشان می دهد (K8AK-PA).