دستور AVG    

دستورات برنامه CX Programmer
دستور AVG میانگین یک ورد ورودی را در چند سیکل (0 تا 64 سیکل) محاسبه می نماید.
ساختار این دستور به شرح زیر می باشد :
این دستور شامل سه بخش S ، و R می باشد که باید تکمیل گردند. در S عددی که می خواهیم از آن در چندین دوره میانگین گرفته شود ، در N تعداد سیکل ها و در R (که اولین ورد از نتیجه عملیات می باشد) نتیجه عملیات مشخص می گردد. به تصاویر زیر توجه نمایید :
برای فهم بهتر به مثال زیر دقت نمایید :
در مثال زیر می خواهیم میانگین عدد موجود در D0 را در 3 سیکل پیوسته ، نمایش دهیم (با استفاده از تابع + به طور پیوسته در هر سیکل عدد موجود در D0 با عدد 1 جمع شده و نتیجه مجددا در D0 ریخته می شود.). در شکل زیر جزییات عملیات قابل مشاهده است :
نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست