پروژه های برون مرزی

  • اجرای خط اتوماسیون شیشه سکوریت در شهر سلیمانیه عراق
  • سرویس و نگهداری و اصلاح خط اتوماسیون شیشه سکوریت در اربیل عراق
  • ساخت و نصب چند دستگاه تکمیل پارچه در شهر بورسا – ترکیه
  • سرویس و نگهداری سیستمهای الکترونیکی چند شرکت نساجی در استانبول- ترکیه
  • همکاری فنی و بازرگانی با شرکتهای اتوماسیون در ارمنستان و ترکمنستان
فهرست