واحد طراحی و اجرای پروژه ها

“گروه مهندسی برق   و صنعت آریان”  با پشتوانه تجربیات خود طی 10 سال حضور موفق در صنعت اتوماسیون کشور و بکارگیری رنج وسیعی از محصولات با برندهای مختلف، همواره سعی داشته با ارائه راهکارهای هرچه دقیق تر گامی در جهت کاهش مشکلات فنی و تخصصی موجود در صنایع بردارد  و در این راه توانسته است مبتکر ارائه بهترین راهکارها در صنایع برق و اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق باشد.
از اهم فعالیت های گروه برق و صنعت آریان در زمینه طراحی و اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
– طراحی، مشاوره و اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی با سیستم های “PLC” و “DCS” و ارائه خدمات فنی مهندسی در زمینه سامانه  های “Motion”  همانند “Frequency Inverter” و “Servo System”
– ارائه خدمات فنی مهندسی در زمینه “RFID” و سامانه های کنترل کیفیت محصولات (“Vision System”)
– ارائه مشاوره جهت انتخاب سامانه بهینه به منظور کنترل فرآیند، اتوماسیون صنعتی و شبکه های صنعتی
– طراحی و ساخت تابلوهای کنترل، تابلوی برق فشار ضعیف، تابلوی بانک خازنی و تابلوی توزیع
– تجهیز خطوط تولید به سیستم های کنترلی و الکترونیکی با هدف افزایش بهره وری

فهرست