معرفی کارت های آنالوگ MAD42 و MAD44 امرن

در این مقاله به معرفی کارت های آنالوگ  CP1W-MAD42 و CP1W-MAD44 و نحوه کار و همچنین برنامه نویسی آنها می پردازیم.
کارت های آنالوگ شرکت OMRON شامل سه دسته CP1W-AD (ورودی آنالوگ) و CP1W-DA (خروجی آنالوگ) و  _ _CP1W-MADD (ورودی و خروجی آنالوگ) می باشند.
CP1W-MAD42 کارت ورودی و خروجی آنالوگ امرن می باشد که دارای 4 ورودی آنالوگ و 2 خروجی آنالوگ می باشد. CP1W-MAD44 نیز دارای 4 ورودی آنالوگ و 4 خروجی آنالوگ می باشد. رزولوشن هر دو کارت 12000/1 می باشد.
تنظیمات این کارت ها در دو مرحله زیر انجام می گیرد :
1-Set Data :

روش Set کردن CP1W-MAD42 :
ورودی های آنالوگ (A/D) :
n آخرین word خروجی استفاده شده و m آخرین word ورودی استفاده شده می باشد .  n+1 برای set  کردن ورودی های آنالوگ 1 و 2 و خروجی آنالوگ 1 ، و n+2  برای set کردن ورودی های آنالوگ  3 و4  و خروجی آنالوگ 2 استفاده می شود. همچنین کد ورودی آنالوگ1 در m+1 و کد ورودی آنالوگ 2 در m+2 و بقیه کدها نیز به همین ترتیب قرار می گیرند. همچنین این کدهای باینری در برنامه نویسی باید بر حسب کد هگز باشند. به این نکته توجه داشته باشید که نباید از کانال های استفاده شده در اکسپنشن های قبلی استفاده کنید.
خروجی های آنالوگ (D/A) :
کد خروجی آنالوگ 1 در n+1 و کد خروجی آنالوگ 2 در n+2 قرار می گیرند.
روش Set کردن CP1W-MAD44 :
ورودی های آنالوگ (A/D) :
n آخرین word خروجی استفاده شده و m آخرین word ورودی استفاده شده می باشد .  n+1 برای set  کردن ورودی های آنالوگ 1 و 2 ، و n+2  برای set کردن ورودی های آنالوگ  3 و 4 ، و n+3 برای  set کردن خروجی های آنالوگ 1 و 2 ، و n+4 برای set کردن خروجی های آنالوگ 3 و 4 استفاده می شود. همچنین کد ورودی آنالوگ 1 در m+1 و کد ورودی آنالوگ 2 در m+2 و بقیه کدها نیز به همین ترتیب قرار می گیرند. همچنین این کدهای باینری در برنامه نویسی باید بر حسب کد هگز باشند. به این نکته توجه داشته باشید که نباید از کانال های استفاده شده در اکسپنشن های قبلی استفاده کنید.
خروجی های آنالوگ (D/A) :
کد خروجی آنالوگ 1 در n+1 و کد خروجی آنالوگ 2 در n+2 قرار می گیرند. همچنین کد خروجی آنالوگ 3 در n+3 و کد خروجی آنالوگ 4 در n+4 قرار می گیرند.
Set Data برای ورودی های آنالوگ :
Set Data برای خروجی های آنالوگ :

2-Ladder Program :

برای فهم بیشتر این قسمت از یک مثال استفاده می کنیم :

مثال برنامه نویسی :


PLC استفاده شده و کارت هایی که به آن متصل است به ترتیب مطابق زیر می باشند:

مشخصات کارت آنالوگ CP1W-MAD42 به صورت زیر می باشد :
و مشخصات کارت آنالوگ CP1W-MAD44 به صورت زیر می باشد :
برای انجام Set data ابتدا به تعیین تعداد ورودی ها و خروجی های هر قطعه می پردازیم:
بنابراین
در نوشتن برنامه کارت CP1W-MAD42 داریم :

n+1 = 103  n+2 = 104

m+1 = 3  m+2 = 4  m+3 = 5  m+4 = 6

و برای نوشتن برنامه کارت CP1W-MAD44 داریم :

n+1 = 105  n+2 = 106  n+3 = 107  n+4 = 108

m+1 = 7  m+2 = 8  m+3 = 9  m+4 = 10

برنامه CP1W-MAD42 :
برنامه CP1W-MAD44 :