در این مقاله به معرفی کارت های آنالوگ CP1W-AD041 ،CP1W-DA041 و CP1W-DA021 و نحوه کار و همچنین برنامه نویسی آن ها می پردازیم.
کارت های آنالوگ شرکت OMRON شامل سه دسته CP1W-AD (ورودی آنالوگ) و CP1W-DA (خروجی آنالوگ) و  _ _vCP1W-MADD(ورودی و خروجی آنالوگ) می باشند.
CP1W-AD041 و CP1W-AD042 کارت های آنالوگ به دیجیتال با 4 ورودی آنالوگ می باشند که تفاوت این کارت ها در رزولوشن آنهاست. به این ترتیب که CP1W-AD041 دارای رزولوشن  6000  و CP1W-AD042 دارای رزولوشن 12000  می باشد.
همچنین کارت های CP1W- DA041 و CP1W- DA042 کارت های دیجیتال به آنالوگی هستند که دارای 4 خروجی بوده و تفاوت رزولوشن آنها مطابق با کارت های ذکر شده در بالا می باشد.
کارت CP1W-DA021 نیز دارای  2خروجی و رزولوشن 6000 می باشد.
تنظیمات این کارت ها در دو مرحله زیر انجام می گیرد :
1-Set Data :
n آخرین word خروجی استفاده شده و m آخرین word ورودی استفاده شده می باشد .  n+1 برای set کردن ورودی های آنالوگ 1 و 2 ، و n+2  برای set کردن ورودی های آنالوگ 3 و 4 استفاده می شود.
روش set کردن CP1W-AD041 :
کد ورودی آنالوگ 1  در m+1 و کد ورودی آنالوگ 2 در m+2 و بقیه کدها به همین ترتیب قرار میگیرند. همچنین این کدهای باینری در برنامه نویسی باید بر حسب کد هگز باشند. به این نکته توجه داشته باشید که نباید از کانال های استفاده شده در اکسپنشن های قبلی استفاده کنید.
روش set کردن CP1W-DA041 و CP1W-DA021 :
کد خروجی آنالوگ 1  در n+1 و کد خروجی آنالوگ 2 در n+2 و بقیه کدها به همین ترتیب قرار میگیرند. همچنین این کدهای باینری در برنامه نویسی باید بر حسب کد هگز باشند. به این نکته توجه داشته باشید که نباید از کانال های استفاده شده در اکسپنشن های قبلی استفاده کنید.
:CP1W-DA041
:CP1W-DA021
2-Ladder Program :
برای فهم  بیشتر این قسمت از یک مثال استفاده می کنیم:

مثال برنامه نویسی:

PLC استفاده شده و کارت هایی که به آن متصل است به ترتیب مطابق زیر می باشند:
مشخصات کارت آنالوگ CP1W-AD041 به صورت زیر می باشد :
و مشخصات کارت آنالوگ CP1W-DA041 به صورت زیر می باشد :
و مشخصات کارت آنالوگ CP1W-DA021 نیز به صورت زیر می باشد:
برای انجام Set data ابتدا به تعیین تعداد ورودی ها و خروجی های هر قطعه می پردازیم:
بنابراین
در نوشتن برنامه کارت CP1W-AD041 داریم:
n+1= 102 , n+2= 103
m+1= 2 , m+2= 3 , m+3= 4 , m+4= 5
و برای نوشتن برنامه کارت CP1W-DA041 داریم:
n+1= 104 , n+2= 105 , n+3= 106 , n+4= 107
و همچنین برای نوشتن برنامه کارت CP1W- DA021 داریم:
n+1= 108 , n+2= 109
برنامه CP1W-AD041 :
برنامه CP1W-DA041 :
برنامه CP1W-DA021 :