معرفي :

سيلندرهاي پنوماتيكي ( گاهي به عنوان سيلندر هوا شناخته مي شوند ) دستگاه هاي مكانيكي هستند كه از قدرت هواي فشرده جهت توليد نيرو در حركت خطي مجاور استفاده ميكنند همانند سيلندر هاي هيدروليكي كه نيروئي باعث حركت پيستون در مسير دلخواه مي شود . پيستون به صورت ديسك يا سيلندر مي باشد كه ميله پيستون نيروئي را جهت حركت شي وارد ميكند.برخي از مهندسان استفاده از سيلندر پنوماتيك را به علت تميز بودن ، بي صدا بودن و فاقد فضاي زياد جهت ذخيره سازي هوا ترجيح ميدهند . پس از اعمال فشار ،هواي فشرده وارد يك لوله در انتهاي پيستون مي شود و به پيستون فشار وارد ميكند در نتيجه پيستون ها جا به جا مي شوند .

انواع سيلندرهاي پنوماتيكي :

سيلندرهاي پنوماتيك داراي مدل ها و كدهاي فني  متعددي  مي باشند كه در درجه اول بسته به لود يا باري كه بايد تحمل يا جا به جا نمايد و در درجه دوم به كورس جا به جائي وابسته مي باشند .

(Single Acting Cylinders (SAC: سيلندرهاي يك طرفه

اين نوع سيلندر از هواي فشرده شده جهت اعمال نيرو به شي استفاده مي نمايد و تا زماني كه فشار هوا قطع يا تخليه نگردد توسط فنر بازگرداننده كه در سمت مقابل سيلندر وجود دارد پيستون و ميله پيستون همراه آن ، به حالت اوليه باز ميگردد .سيلندرهاي تك كاره جهت فشردن و پرس كردن قطعات ساخت گيره هاي پنوماتيكي و جداكردن قطعات از قالب ساخت استفاده مي شود .

  (Double Acting Cylinders(DAC: سيلندرهاي دو طرفه

در اين نوع سيلندر كه در هر دو طرف (هم رفت و هم برگشت) پيستون و ميله پيستون كار انجام ميدهند و هر دو حركت توسط هواي فشرده صورت ميگيرد و فنر بازگرداننده وجود ندارد .در اين نوع سيلندر نيروي هر دو طرف با هم برابر است زيرا سطح در هرطرف پيستون يكي است در سيلندرهاي دو طرفه با يك ميله پيستون نيروي كار رفت و برگشت با هم تفاوت دارد زيرا ميله پيستوني كه به پيستون متصل مي باشد قسمتي از سطح را كه تحت فشار قرار گيرنده نيروي هواي فشرده  مي باشد را از بين مي برد .

Multi –stage Telescoping Cylinders : سيلندرهاي تلسكوپي

اين نوع سيلندر ها در دو نوع يك طرفه و دو طرفه  مي باشد . سیلندرهای تلسکوپی که به نام سیلندرهای چند مرحله ای نیز شناخته می شوند شامل چند میل پیستون لوله ای هستند که sleeve (آستین) نامیده می شوند. اسلیوها که معمولا چهار یا پنج عدد هستند به ترتیب قطرشان کاهش می یابد و در داخل هم قرار می گیرند. جنس اين نوع سيلندر از آلومينيوم يا استيل مي باشد .

 انواع سيلندرهاي تلسكوپي :

1-سیلندر تلسکوپی یکطرفه

این سیلندرها بیشترین کاربرد را در صنعت دارند که حرکت رفت آنها با استفاده از فشار سیال صورت می گیرد و حرکت برگشتشان با استفاده از نیروی جاذبه ی گرانش در سیلندرهای عمودی یا با استفاده از یک نیروی خارجی صورت می پذیرد.

2-سیلندر تلسکوپی دوطرفه

این سیلندر در جاهایی که هیچ نیروی خارجی ای جهت حرکت برگشتشان وجود ندارد مورد استفاده قرار می گیرند . اين نوع سيلندر به صورت 5 مرحله ايي مي باشد كه هواي فشرده از كوچكترين قطر وارد و از بزرگترين قطر سيلندر خارج  ميگردد.

Rodless Air Cylinders: سيلندرهاي چند موضعي

اين نوع سيلندرها از دو يا چند سيلندر كه به يكديگر متصل هستند تشكيل شده است توسط اين نوع سيلندر ميتوان پيش از دو موضع انتهايي ايجاد نمود .

Tandem Air Cylinder:

اين نوع سيلندر از دو يا چند سيلندر در يك واحد يا يك بلوك تشكيل شده اند كه توسط آنهاميتوان نيروي سيلندر را زياد كرد هر چند قطر ميله ثابت است .

ساختار سيلندرها :

ميله سيلندر : رايج ترين سازه در انواع  سيلندرها مي باشد .

فلنچ سيلندر : كه به صورت ثابت در انتهاي سيلندر اضافه مي شود كه در سيلندرهاي هيدروليكي رايج ترين قطعه مي باشد.

قطر ميله پيستون : در صورتي كه طول كورس پيستون زياد باشد بايد حداكثر باري را كه ميله پيستون يا شفت سيلندر ميتواند تحمل كند محاسبه كرد تا بار اضافي باعث خميده شدن ميله پيستون نشود .

كورس پيستون : فاصله بين نقطه حركت اوليه تا آخرين نقطه مي باشد كه ميله پيستون يا شفت سيلندر طي مي نمايد كورس ناميده مي شود و بر حسب ميلي متر مي باشد .طول كورس پيستون سيلندرهاي پنوماتيك بر حسب سفارش ساخت از 1تا 2000 ميلي متر مي باشد.

جنس سيلندر ها:

بعد از انتخاب كاربرد سيلندر ،جنس سيلندر مشخص ميگردد .جنس مواد سيلندر از آلومينيوم ، برنج ، فولاد ضد زنگ  مي باشد كه براساس سطح بار ، رطوبت ، دما ، نوع مواد مناسب سيلندر انتخاب ميگردد .

سيلندرهاي پنوماتيكي در برندهاي متعدد و انواع مختلف مي باشند كه در ادامه مطلب به تعدادي از آنها اشاره گرديده است:

 • سيلندرهاي پنوماتيكي برند FESTO
 1. سيلندرهاي پنوماتيكي مدل DNCB
 2. سيلندرهاي پنوماتيكي مدل DNCB
 3. سيلندر كم حجم با كارايي فوق العاده AND/ADNGF
 4. سيلندرهاي پنوماتيكي مدل DNG (طراحي مستحكم همراه ميله هاي مهاركننده براي استفاده در شرايط سخت)
 5. سيلندرهاي ADVU / ADVUL
 6. سيلندرهاي پنوماتيكي مدل DNC

 • سيلندرهاي پنوماتيكي برند SMC
 1. Air Cylinder CJ1
 2. Pin Cylinder CJP2/CDJP2/CJP
 3. Air Cylinder CJ2/CDJ2/CM2/CDM2
 4. CG1/CDG1
 5. NCM