عملکرد این نوع سنسور بر اساس پدیده بازگشت فرکانس می باشد که در سیستم های کنترل صنعتی جهت آشکارسازی حضور اجسام ، بدون نیاز به تماس مستقیم به کار می رود.

بنابر ویژگی بالا ، کاربردهای زیر برای سنسور القایی قابل ذکر می باشند :
– اندازه گیری فاصله از قطعه ، اندازه گیری فاصله قطعه از قطعه بعدی ، تشخیص ابعاد مشخص قطعات ، آشکارسازی قطعات فلزی ، تشخیص پریدگی قطعات تولید ، کنترل سرعت در حرکت های مکانیکی دستگاه و …
– توجه به جنسیت جسم یا محیط مورد سنجش ، تعیین کننده نوع سنسور می باشد. به طور مثال ، یک سنسور خازنی یا فتوالکتریک جهت اهداف پلاستیکی و سنسور القایی مجاورتی معمولا جهت اهداف فلزی کاربرد دارند.
– سنسورهای القایی به دلیل نداشتن قطعه فیزیکی در تماس مستقیم با جسم مورد سنجش ، قابلیت انعطاف بالا و کاربری با طول عمر بالا را دارا می باشند.
– مهمترین مشخصه سنسور القایی ، فاصله سوییچینگ (S) آن می باشد. این مشخصه میزان فاصله تشخیص قطعه استاندارد ، توسط سنسور است. قطعه استاندارد به منظور تست سنسور القایی مطابق استاندارد d(IEC) 60947-5-2 دارای ضخامت 1mm و طول ضلع های برابر با قطر سنسور می باشد.

سنسورهای القایی در دو نوع AC و DC تولید می شوند :
– سنسورهای القایی نوع AC : که بار با سنسور به صورت سری قرار می گیرد و سنسور در دو نوع N.O (نرمال باز) و N.C (نرمال بسته) ارائه می گردند.
– سنسورهای القایی نوع DC : که در انواع N.O و N.C ساخته می شوند و اگر خروجی مثبت باشد ، سنسور از نوع PNP و در صورت منفی بودن خروجی ، سنسور از نوع NPN می باشد.

دیگر پارامترهای موثر در انتخاب بهینه سنسورهای القایی زمانی مطرح می شود که آیتم های زیر مورد بررسی قرار گیرند :
– در صورت سنجش فاصله با در نظر گرفتن پارامترهای متغیر مانند حرارت ، ولتاژ منبع تغذیه و … که فاصله سوییچینگ نامی (Sn) و اگر سنجش تحت شرایط ولتاژ نامی و در حرارت 20 درجه سانتیگراد باشد ، فاصله سوییچینگ موثر (Sr) و همچنین اگر در محدوده حرارت و ولتاژ مجاز باشد ، فاصله سوییچینگ مفید (Su) و چنانچه تحت شرایط مجاز باشد ، فاصله سوییچینگ عملیاتی (Sa) نامیده می شود.

0.81Sn > Su > 1.21 Sn

0.9Sn   > Sr  > 1.1 Sn
– فرکانس سوییچینگ (Fs) : بیانگر حداکثر تعداد قطع و وصل پی در پی یک سنسور در یک ثانیه می باشد.

In DC type : 100 HZ to 10 KHZ

In AC type : Max 10 KHZ

– هیسترزیس (H) : این پارامتر مربوط به فاصله بین نقطه وصل شدن سنسور در زمان نزدیک شدن قطعه به سنسور و نقطه قطع شدن سنسور در زمان دور شدن قطعه یا جسم از سنسور می باشد.
Max (H) = 10 % Sn
در این میان توجه به پارامترهای ولتاژ عملکرد سنسور(Vs) (حداقل و حداکثر ولتاژ تغذیه) ، جریان نشتی(I Leakage) (میزان جریان عبوری از سنسور در حالت قطع) ، جریان بی باری (I NO-Load) (میزان جریان عبوری از سیم های تغذیه سنسور در حالت وصل) و جریان بار ماکزیمم(I Max) (حداکثر مجاز جریان خروجی سنسور) نیز می توانند مفید واقع شوند.
نحوه عملکرد سنسور القایی دارای کویل :

این نوع سنسور جهت شناسایی قطعات فلزی کاربرد دارد که از چهار قسمت عمده جهت این تشخیص بهره می برند :
– کویل یا سیم پیچ
– نوسان ساز
– مدار تریگر
– یک مدار خروجی
نوسان ساز یک مدار القایی خازنی است که جهت تولید فرکانس رادیویی تعبیه گردیده است که میدان مغناطیسی تولید شده بوسیله این نوسان ساز ، توسط سیم پیچ از صفحه جلویی سنسور خارج می گردد تا مدار بتواند فیدبک تولید شده توسط میدان مغناطیسی را دریافت کند و سیکل ادامه یابد.
در این میان چنانچه جسمی فلزی در برابر صفحه سنسور قرار بگیرد ، اندازه میدان مغناطیسی کاهش یافته و این میزان کاهش یافتگی با فاصله جسم از سنسور رابطه دارد ، بدین معنی که هر چه جسم به سنسور نزدیک تر شود میزان کاهش بیشتر می گردد. مدار تریگر که به طور پیوسته مشغول بررسی خروجی فرکانس نوسان ساز است ، چنانچه فرکانسی کمتر از مقدار از پیش تعیین شده ای را دریافت کند ، وضعیت رله خروجی را تغییر می دهد ، تا زمانی که جسم دوباره از سنسور (به میزانی که فرکانس خروجی از حد از پیش تعیین شده بالاتر برود) دور گردد و وضعیت رله خروجی عوض شود.