اینورترها مبدل های DC به AC و خروجی با ولتاژ و فرکانس معین می باشند که جهت کنترل سرعت موتورهای AC مورد استفاده قرار می گیرند.

در ساختار داخلی اینورتر ، پل دیودی وظیفه تبدیل ولتاژ AC به ولتاژ DC را به عهده می گیرد و سپس این ولتاژ DC در گذر از ترانزیستورهای قدرت سرعت بالای موجود (IGBT : Insulated gate bipolar transistor ) ، در خروجی اینورتر یک شکل موج جریان AC با دامنه و فرکانس قابل کنترل جهت اعمال به موتور ایجاد می نماید.

توجه داشته باشید که اینورتر یک موج مستطیل شکل با فرکانس مشخص تولید می کند و این خروجی سینوسی نمی باشد. این شکل موج مربعی جهت توزیع سیستم توان مناسب نمی باشد اما برای استفاده در موتور مناسب است. برای دستیابی به شکل موج سینوسی ، استفاده از فیلترهای سینوسی در خروجی اینورترها کارایی دارند.

اینورتر VFD یا Variable Frequency Drive نوعی کنترل کننده دور و راه انداز موتور است که با تغییر فرکانس و ولتاژ اعمال شده به الکتروموتور آن را راه اندازی می نماید. از مزایای درایوهای فرکانس متغیر ، اجازه انطباق سرعت تجهیزات گردان متصل به موتور با توجه به نیازمندی بار می باشد.

اینورترهای مدولاسیون پهنای پالس یا PWM با کاربری ایجاد ولتاژ متغیر تولید گردیده اند.

به عنوان مثال در هنگام کنترل سرعت موتورهای القایی  ، ولتاژ باید با فرکانس تغییر کند تا چگالی شار ثابت بماند. کنترل ولتاژ خروجی اینورتر با تغییر عرض پالس هر نیم سیکل قابل دسترسی می باشد. به عبارت دیگر با کنترل پالس های خروجی می توانیم هر ولتاژ متوسطی که بخواهیم بر روی خروجی اینورتر ایجاد کنیم.

تکنولوژی PWM به زبان ساده (Pulse Width Modulation) :

تکنولوژی PWM در اینورترها به منظور داشتن خروجی ولتاژی 230 یا 110 ولت AC تحت تاثیر موج حامل fc استفاده می شود. اینورترهای PWM دارای مدارات تکمیلی جهت حفاظت و کنترل ولتاژ می باشند.

ساختار کاری این تکنولوژی بر مبنای مقایسه شکل موج مرجع با فرکانس خروجی اینورتر و یک شکل موج مثلثی با فرکانس fc (موج حامل) می باشد که به ازاء قسمت هایی از شکل موج که بالاتر از سطح موج حامل قرار گیرند ، پالس مثبت تولید شده و به ازاء قسمت هایی که زیر سطح موج حامل قرار گیرند ، پالس منفی ایجاد خواهد شد. بدین ترتیب قطار پالس های خروجی جهت فرامین تریستورهای اینورتر مورد استفاده قرار می گیرند و کنترل دامنه و فرکانس شکل موج خروجی با تغییر زمان کلیدزنی و تغییر فرکانس موج حامل fc امکان پذیر خواهد شد.

کیفیت موج خروجی اینورتر بسیار مهم است و معیار THD : Total harmonic distortion (کل اعوجاج هارمونیک) بیانگر این کیفیت است.

THD عبارت است از ریشه مجموع مربعات هارمونیک ولتاژ تقسیم بر ولتاژ پایه.

فرم های موج های خروجی اینورترها به صورت های زیر می باشند :

موج سینوسی ، شبه موج سینوسی (پله ای) و موج مربعی.