دستور ZONE    

دستورات برنامه CX Programmer
دستور ZONE یک بایاس مشخص (صرفا یک عدد تعیین شده) را به ورودی اضافه کرده و در خروجی نمایش می دهد. طرز کار این تابع به این صورت می باشد که اگر ورودی کوچکتر از 0 باشد با بایاس منفی و اگر بزرگتر از 0 باشد با بایاس مثبت جمع می گردد و اگر 0 باشد خروجی نیز 0 است. قرارگیری علامت @ در کنار این دستور به معنی وجود لبه بالارونده می باشد.
ساختار این دستور به شرح زیر می باشد :
این دستور شامل سه بخش S ، و D می باشد که باید تکمیل گردند. در S دیتای ورودی ، در C مقدار بایاس منفی ، در C+1 مقدار بایاس مثبت و در D نتیجه عملیات مشخص می گردد. به شکل زیر توجه کنید:
برای فهم بهتر به مثال زیر دقت نمایید :
در مثال زیر بایاس منفی برابر -100 (D200و بایاس مثبت برابر 100 (D201می باشد. عدد -20 که دیتای ورودی می باشد (D190وارد تابع گردیده و طبق توضیحات بالا خروجی برابر با -120 می باشد (D210).
نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست