دستور WSFT    

دستورات برنامه CX Programmer

دستور WSFT می تواند با هر بار فعال کردن ورودی ، تعداد ورد دلخواه را از St به سمت E شیفت دهد.
دقت نمایید قرار دادن لبه بالارونده در ورودی این تابع برای راه اندازی درست آن ضروری می باشد.
ساختار این دستور به شرح زیر می باشد :
این دستور شامل سه بخش S ، St و E می باشد که باید تکمیل گردند. در S آدرس ورد منبع ، در St آدرس ورد آغازین برای جابجایی و در E آدرس ورد پایانی برای جابجایی مشخص می شوند.
در تابع WSFT در ابتدا ورد منبع به ورد آغازین انتقال می یابد و در آخرین انتقال ورد پایانی از دست می رود.
برای فهم بهتر به عکس زیر دقت نمایید :

قرارگیری علامت @ در کنار این دستور به معنی وجود لبه بالارونده می باشد.
برای فهم بهتر به مثال زیر که قبل از فعال سازی ورودی را نشان می دهد ، دقت نمایید :
در مثال زیر همان طور که می بینید به D1 (ورد منبع) عدد A هگز را اختصاص داده ایم و می خواهیم دیتاها از ورد D2 (ورد آغازین) به سمت D4 (ورد پایانی) شیفت یابند(لازم به ذکر است محتوای ورد D3 صفر است) :

بعد از فعال کردن کلید ورودی (البته با لبه بالارونده) ، محتوای ورد D1 به D2 و D2 به D3 و همینطور تا ورد نهایی انتقال می یابد :
بعد از فعال کردن دوباره لبه بالارونده همانطور که مشاهده می کنید محتوای D3 به D4 و محتوای D4 که در اینجا 0 بود ، از دست می رود :
نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست