دستور TST/TSTN

    دستور TST/TSTN    

دستورات برنامه CX Programmer

دستور TST همانند دستور LD عمل می نماید به این صورت که اگر بیت مشخصی از ورد مشخصی ON باشد ، خروجی نیز ON و اگر OFF باشد ، خروجی نیز OFF می شود.
همچنین دستور TSTN همانند دستور LD NOT عمل می نماید به این صورت که اگر بیت مشخصی از ورد مشخصی ON باشد ، خروجی OFF و اگر OFF باشد ، خروجی ON می شود.
دقت نمایید که حتما باید تابعی بعد از توابع TST/TSTN وجود داشته باشد تا این توابع عمل نمایند.

برای فهم بهتر به مثال زیر دقت نمایید. همانطور که مشاهده می نمایید چون بیت های 3 و 6 از ورد D1 دارای محتوای 0 می باشند پس خروجی تابع TST ، همان 0 و خروجی تابع TSTN ، 1 می باشد (محتوای ورد D1 ، 7 می باشد که یعنی تنها بیت های 0 ، 1 و 2 این ورد دارای محتوای 1 می باشند) :

نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]