دستور TMHH-TMHHX

    دستور TMHH-TMHHX    

دستورات برنامه CX Programmer

* به طور مثال مقدار عددی 1000 ، برابر 1 ثانیه شمارش می باشد.
این تایمرها با غیر فعال شدن ورودی (0 شدن ورودی) ، RESET می شوند و با فعال شدن دوباره ورودی (1 شدن ورودی) ، شمارش خود را از ابتدا شروع می کنند.
برای فهم بهتر به مثال زیر که قبل از فعال سازی ورودی است دقت نمایید :
(مقدار زمان تعیین شده 9 ثانیه و شماره تایمرها به ترتیب 004 و 005 می باشد.)

روند کار این تایمرها به این صورت است که زمانی که کلید ورودی 1 شود ، تایمرها شروع به شمارش کرده و زمانی که به صفر می رسند ، Completion Flag تایمرها روشن شده و با روشن شدن آنها طبق مثال زیر خروجی های 100.08 و 100.09 نیز روشن می شوند. با 0 شدن کلید ورودی تایمرها RESET خواهند شد.
فهرست