دستور TIMU-TIMUX

    دستور TIMU-TIMUX    

دستورات برنامه CX Programmer

*به طور مثال مقدار عددی 10000 ، برابر 1 ثانیه شمارش می باشد.

در این تایمرها در صورتی که Cycle Time واحد CPU بیشتر از 100 میلی ثانیه باشد ، عملکرد تایمر ممکن است دچار اشکال شود.

این تایمرها با غیر فعال شدن ورودی (0 شدن ورودی) ، RESET می شوند و با فعال شدن دوباره ورودی (1 شدن ورودی) ، شمارش خود را از ابتدا شروع می کنند.

برای فهم بهتر به مثال زیر که قبل از فعال سازی ورودی است دقت نمایید :

(مقدار زمان تعیین شده برای TIMU 0.9 ثانیه و برای TIMUX 6 ثانیه و شماره تایمرها به ترتیب 0009 و 0010 می باشد.)

روند کار این تایمرها به این صورت است که زمانی که کلید ورودی 1 شود ، تایمرها شروع به شمارش کرده و زمانی که به صفر می رسند ، Completion Flag تایمرها روشن شده و با روشن شدن آنها طبق مثال زیر خروجی های 100.12 و 100.13 نیز روشن می شوند. با 0 شدن کلید ورودی تایمرها RESET خواهند شد.

فهرست