دستور TIMH-TIMHX

    دستور TIMH-TIMHX    

دستورات برنامه CX Programmer

* به طور مثال مقدار عددی 1000 ، برابر 10 ثانیه شمارش می باشد.
در این تایمرها در صورتی که Cycle Time واحد CPU بیشتر از 4 ثانیه باشد ، عملکرد تایمر ممکن است دچار اشکال شود.
این تایمرها با غیر فعال شدن ورودی (0 شدن ورودی) ، RESET می شوند و با فعال شدن دوباره ورودی (1 شدن ورودی) ، شمارش خود را از ابتدا شروع می کنند.
برای فهم بهتر به مثال زیر که قبل از فعال سازی ورودی است دقت نمایید :
(مقدار زمان تعیین شده 10 ثانیه و شماره تایمرها به ترتیب 002 و 003 می باشد.)

روند کار این تایمرها به این صورت است که زمانی که کلید ورودی 1 شود ، تایمرها شروع به شمارش کرده و زمانی که به صفر می رسند ، Completion Flag تایمرها روشن شده و با روشن شدن آنها طبق مثال زیر خروجی های 100.02 و 100.03 نیز روشن می شوند. با 0 شدن کلید ورودی تایمرها RESET خواهند شد.
فهرست