دستور SUBTRACT

    دستور SUBTRACT    

دستورات برنامه CX Programmer

این دستور به 8 صورت زیر در CX-Programmer قابل اجرا می باشد:
1- –
2- L-
3- C-
4- CL-
5- B-
6- BL-
7- BC-
8- BCL-

در تمامی دستورات بالا با هر بار تحریک شدن کلید ورودی عملیات منطقی تفریق انجام می شود. حال به بررسی تفاوت 8 دستور بالا می پردازیم و هریک را شرح می دهیم:
دستور –  برای یک ورد باینری علامت دار بدون Carry به کار می رود ، در حالی که دستور B- برای یک ورد BCD بدون Carry استفاده می شود. همچنین دستور L- برای دو ورد باینری علامت دار بدون Carry استفاده شده و BL- نیز برای دو ورد BCD بدون Carry به کار می رود.
در ادامه دستور C- برای یک ورد باینری علامت دار با Carry به کار می رود ، در حالی که دستور BC- برای یک ورد BCD با Carry استفاده می شود. همچنین دستور CL- برای دو ورد باینری علامت دار با Carry استفاده شده و BCL- نیز برای دو ورد BCD با Carry به کار می رود.
وجود علامت @ در کنار دستو رات Subtract  به معنی فعال شدن با لبه بالارونده است.
توجه کنید که روشن شدن  Carry Flag (CY) به معنی منفی شدن علامت خروجی می باشد.
برای فهم بهتر به مثال های زیر دقت نمایید :

نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست