دستور SLD/SRD

    دستور SLD/SRD    

دستورات برنامه CX Programmer

دستور SLD می تواند با هر بار فعال کردن ورودی ، یک دیجیت (4 بیت ) را به چپ شیفت دهد.
دستور SRD می تواند با هر بار فعال کردن ورودی ، یک دیجیت (4 بیت ) را به راست شیفت دهد.
دقت نمایید قرار دادن لبه بالارونده در ورودی این توابع برای راه اندازی درست آنها ضروری می باشد.
ساختار این دستورات به شرح زیر می باشد :
این دستورات شامل دو بخش St و E می باشد که باید تکمیل گردند. در St آدرس ورد آغازین برای انتقال و در E ورد پایانی برای انتقال مشخص می گردند.
در تابع SLD پس از هر بار انتقال ، محتوای راست ترین دیجیت 0 شده و محتوای چپ ترین دیجیت از دست می رود.
در تابعSRD پس از هر بار انتقال ، محتوای چپ ترین دیجیت 0 شده و محتوای راست ترین دیجیت از دست می رود.
برای فهم بهتر به عکس های زیر دقت نمایید :

قرارگیری علامت @ در کنار این دستور به معنی وجود لبه بالارونده می باشد.
برای فهم بهتر به مثال زیر که قبل از فعال سازی ورودی را نشان می دهد ، دقت نمایید :
در مثال زیر همان طور که می بینید به D92 و D96 که وردهای اولیه برای جابجایی هستند عدد AAAA هگز و به D94 و D98 که وردهای پایانی هستند عدد 0 را اختصاص داده ایم :

بعد از فعال کردن کلید ورودی (البته با لبه بالارونده) ، محتوای ورد D92 تا ورد پایانی که در اینجا D94 تعریف شده است، یک دیجیت به چپ شیفت داده شده و همچنین محتوای ورد D57 تا ورد پایانی که در اینجا D98 تعریف شده است، نیز یک دیجیت به راست شیفت داده شده اند و عدد AAA0 هگز جایگزین D92 و عدد 0AAA هگز جایگزین D96 گردیده است. همانطور که مشاهده می نمایید بعد از این انتقال ، راست ترین دیجیت انتقالی ورد D92 ، 0 شده است و همچنین راست ترین دیجیت انتقالی ورد D96 از دست رفته است :

نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست