دستور SFTR    

دستورات برنامه CX Programmer

دستور SFTR یک ثبات انتقال برگشت پذیر (REVERSIBLE SHIFT REGISTER) است که می تواند تمامی دیتاها از St تا E و یا بالعکس را یک بیت به چپ یا به راست شیفت دهد.
دقت نمایید قرار دادن لبه بالارونده در ورودی این تابع برای راه اندازی درست آن ضروری می باشد.
ساختار این دستور به شرح زیر می باشد :
این دستور شامل سه بخش C ، St و E می باشد که باید تکمیل گردند. در C آدرس ورد کنترلی ، در St آدرس ورد آغازین برای جابجایی و در E آدرس ورد پایانی برای جابجایی مشخص می شوند. در بیت 15 از ورد کنترلی توانایی RESET کل دیتاها ، در بیت 14 توانایی ENABLE یا DISABLE کردن تابع (SHIFT INPUT) ، در بیت 13 توانایی 0 یا 1 نمودن DATA INPUT و در بیت 12 توانایی انتخاب جهت شیف را داریم. به شکل زیر دقت نمایید :

در تابع SFTR با ON شدن SHIFT INPUT (بیت 14) تمامی دیتاها از St تا E یا بالعکس (با توجه به وضعیت بیت 12) یک بیت شیفت می یابند. لازم به ذکر است در زمان شیفت به چپ یا راست همواره وضعیت DATA INPUT (صفر یا یک بودن آن) در اولین بیت انتقال ذخیره شده و دیتای موجود در آخرین بیت انتقال نیز به (CYCLE FLAG (CY انتقال می یابد. با ON شدن RESET INPUT تمامی بیت ها صفر می شوند. برای فهم بهتر به عکس زیر دقت نمایید :

قرارگیری علامت @ در کنار این دستور به معنی وجود لبه بالارونده می باشد.
برای فهم بهتر به مثال زیر که قبل از فعال سازی ورودی را نشان می دهد ، دقت نمایید :
در مثال زیر همان طور که می بینید به D100 (ورد کنترلی) عدد 4000 هگز را اختصاص داده ایم (بیت 14 آن را 1 نموده ایم) و می خواهیم دیتاها از ورد D104 (ورد پایانی) به سمتD102 (ورد آغازین) یعنی به سمت راست شیفت یابند. (به همین دلیل بیت 12 ورد کنترلی دارای مقدار 0 می باشد) همچنین بیت های 13 و 15 ورد کنترل دارای محتوای 0 می باشند :

بعد از فعال کردن کلید ورودی (البته با لبه بالارونده) ، محتوای وردها یک بیت به سمت راست شیفت می یابند و محتوای بیت 0 از D102 (که آخرین بیت انتقال می باشد) نیز به CY انتقال یافته است :
نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست