دستور RSTB    

دستورات برنامه CX Programmer
این دستور به 4 صورت زیر در CX Programmer قابل اجرا می باشد:
در تمامی دستورات بالا با یک بار فعال شدن کلید ورودی، یک بیت مشخص از ورد مورد نظر  RESET می شود.(0 می شود). در این دستور باید ورد و بیتی که می خواهیم RESET شود را در ابتدا مشخص نماییم.
وجود علامت “@” در کنار دستو رات به معنی فعال شدن با لبه بالارونده و علامت ” % “به معنی فعال شدن با لبه پایین رونده می باشد. همچنین علامت ” ! “درکنار دستورات باعث Refresh شدن آنی موقعیت خروجی می شود.برای فهم بهتر به مثال زیر که قبل از فعال سازی ورودی است دقت نمایید :
در این مثال نیز ازW2  استفاده کرده ایم. در این مثال می خواهیم بیت دوم این ورد RESET شود. توجه کنید که این دستور بعد از RESET کردن بیت مشخص شده عدد نهایی را به صورت هگز به ما نشان می دهد.  در ابتدا CIO 0.02 نیز 1 می باشد. (مقدار اولیه حافظه &12 می باشد.)
با فعال شدن کلید ورودی بیت مشخص شده 0 و مقدار نهایی که &8 می باشد به صورت هگز نمایش داده می شود. همچنین با فعال شدن بیت مشخص شده ، CIO 0.02 نیز 0 می شود :
به شکل زیر توجه کنید:
فهرست