دستور RSET    

دستورات برنامه CX Programmer
این دستور به 6 صورت زیر در CX Programmer قابل اجرا می باشد:
در تمامی دستورات بالا با تحریک شدن کلید ورودی بیت مشخص شده RESET می شود(0 می شود). حال به بررسی تفاوت 6 دستور بالا می پردازیم و هریک را شرح می دهیم:
وجود علامت “@” در کنار دستو رات به معنی فعال شدن با لبه بالارونده و علامت ” % “به معنی فعال شدن با لبه پایین رونده می باشد. همچنین علامت ” ! “درکنار دستورات باعث Refresh شدن آنی موقعیت خروجی می شود.
برای فهم بهتر به مثال زیر که قبل از فعال سازی ورودی است دقت نمایید :
(مقدار اولیه دیتا 1 می باشد.)
با فعال شدن کلید ورودی مقدار عددی خانه حافظه 0 می شود :
فهرست