دستور RRNC/RRNL

    دستور RRNC/RRNL    

دستورات برنامه CX Programmer

دستور RRNC می تواند با هر بار فعال کردن ورودی ، محتوای بیت های یک ورد مشخص را یک بیت به راست شیفت دهد که شامل CY نمی شود. (این تابع به صورت چرخشی عمل می نماید)
دقت نمایید قرار دادن لبه بالارونده در ورودی این تابع برای راه اندازی درست آن ضروری می باشد.
ساختار این دستور به شرح زیر می باشد :
این دستور شامل بخش Wd می باشد که در آن وردی مشخص برای جابجایی بیت های آن تعیین می گردد.
در این تابع پس از هر بار انتقال ، محتوای بیت 0 به Carry Flag (CY) 
و همچنین به بیت 15 منتقل می شود. به عکس زیر دقت نمایید :

قرارگیری حرف L در کنار این دستور به معنی توانایی جابجایی دو ورد می باشد.
قرارگیری علامت @ در کنار این دستور به معنی وجود لبه بالارونده می باشد.
برای فهم بهتر به مثال زیر که قبل از فعال سازی ورودی را نشان می دهد ، دقت نمایید :
در مثال زیر همان طور که می بینید به D85 و D88 عدد 8823 هگز را اختصاص داده ایم که یعنی بیت های 0 و 1 و 5 و 11 و 15 آنها دارای محتوای 1 می باشند :

بعد از فعال کردن کلید ورودی (البته با لبه بالارونده) ، بیت های این وردها یک بیت به چپ شیفت داده شده اند و عدد 1085 هگز جایگزین D70 و همچنین عدد 00110840 هگز جایگزین D73 و D74 گردیده است (بعد از عملیات شیفت ، بیت 15 در ورد D70 (که محتوای آن 1 می باشد) به CY و همچنین به بیت 0 انتقال یافته و بیت 15 در ورد D73 (که محتوای آن نیز 1 می باشد) به بیت 0 در D74 (ورد دوم) انتقال می یابد.) :شبعد از فعال کردن کلید ورودی (البته با لبه بالارونده) ، بیت های این وردها یک بیت به راست شیفت داده شده اند و عدد C411 هگز جایگزین D85 و همچنین عدد 80004411 هگز جایگزین D88 و D89 گردیده است (بعد از عملیات شیفت ، بیت 0 در ورد D85 (که محتوای آن 1 می باشد) به CY و همچنین به بیت 15 انتقال یافته و بیت 0 در ورد D88 (که محتوای آن نیز 1 می باشد) به CY و همچنین به بیت 15 در D89 (ورد دوم) انتقال می یابد.) :

نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست