دستور NOT    

دستورات برنامه CX Programmer

این دستور موقعیت اجرایی قبل از خود را برعکس می نماید. (یعنی اگر ورودی 0 باشد خروجی را 1 و اگر 1 باشد خروجی را 0 می نماید.)
دقت نمایید که حتما باید تابعی بعد از تابع NOT وجود داشته باشد تا این تابع عمل نماید.

برای فهم بهتر به مثال زیر که قبل از فعال سازی ورودی است دقت نمایید :

با فعال شدن کلید ورودی همانطور که مشاهده می نمایید خروجی خاموش شد :

 
نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]