دستور NASR/NSRL

    دستور NASR/NSRL    

دستورات برنامه CX Programmer

دستور NASR می تواند محتوای یک ورد را ، با هر بار فعال کردن ورودی ، چندین بیت دلخواه که تعداد آن باید تعیین شود (نهایتا 16 بیت در یک ورد قابل انتقال می باشد) به راست شیفت دهد.
دقت نمایید قرار دادن لبه بالارونده در ورودی این تابع برای راه اندازی درست آن ضروری می باشد.
ساختار این دستور به شرح زیر می باشد :
این دستور شامل دو بخش D و C می باشد که باید تکمیل گردند. در D آدرس وردی مشخص برای جابجایی بیت های آن تعیین می گردد و C ورد کنترلی می باشد که در آن تعداد بیت های مورد نظر برای انتقال و Data shift into register مشخص می گردند. برای فهم بهتر به عکس زیر دقت نمایید :

در این تابع پس از هر با انتقال ، از بیت هایی که به خارج از محدوده ورد شیفت داده می شوند ، تنها محتوای آخرین بیت (یعنی فقط یک بیت) به CY منتقل می شود و محتوای بقیه بیت ها از دست می روند. همچنین به جای بیت های شیفت داده شده (N بیت، عدد 0 و یا محتوای چپ ترین بیت ورد D (بیت 15) قرار می گیرد. به عکس زیر دقت نمایید :

رارگیری حرف L در کنار این دستور به معنی توانایی جابجایی دو ورد می باشد.
قرارگیری علامت @ در کنار این دستور به معنی وجود لبه بالارونده می باشد.
برای فهم بهتر به مثال زیر که قبل از فعال سازی ورودی را نشان می دهد ، دقت نمایید :
در مثال زیر همان طور که می بینید به D40 عدد 8039 هگز و همچنین به D42 و D43 عدد 80000039 هگز را اختصاص داده ایم که یعنی بیت های 0 و 3 و 4 و 5 و 15 آنها دارای محتوای 1 می باشند (البته بیت 15 در D42 دارای محتوای 0 و بیت 15 در D43 دارای محتوای 1 می باشدو می خواهیم 4 بیت را شیفت دهیم (محتوای 4 بیت آخر ورد کنترلی نیز 8 هگز می باشد که یعنی به جای بیت های شیفت داده شده ، محتوای بیت 15 ورد D (در اینجا 1 می باشد) قرار می گیرد) :

بعد از فعال کردن کلید ورودی (البته با لبه بالارونده) ، محتوای این وردها 4 بیت به راست شیفت داده شده اند و عدد F803 هگز جایگزین D40 و عدد F8000003 هگز جایگزین D42 وD43 گردیده است. همانطور که مشاهده می نمایید بعد از این انتقال ، 4 بیت شیفت داده شده از چپ دارای محتوای 1 گردیدند (بعد از عملیات شیفت ، تنها بیت های 0 و 1 دارای محتوای یک هستند و محتوای بقیه بیت ها از دست رفته اند) :

نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست