دستور NASL/NSLL

    دستور NASL/NSLL    

دستورات برنامه CX Programmer

دستور NASL می تواند محتوای یک ورد را ، با هر بار فعال کردن ورودی ، چندین بیت دلخواه که تعداد آن باید تعیین شود (نهایتا 16 بیت در یک ورد قابل انتقال می باشد) به چپ شیفت دهد.
دقت نمایید قرار دادن لبه بالارونده در ورودی این تابع برای راه اندازی درست آن ضروری می باشد.
ساختار این دستور به شرح زیر می باشد :
این دستور شامل دو بخش D و C می باشد که باید تکمیل گردند. در D آدرس وردی مشخص برای جابجایی بیت های آن تعیین می گردد و C ورد کنترلی می باشد که در آن تعداد بیت های مورد نظر برای انتقال و Data shift into register مشخص می گردند. برای فهم بهتر به عکس زیر دقت نمایید :

در این تابع پس از هر با انتقال ، از بیت هایی که به خارج از محدوده ورد شیفت داده می شوند ، تنها محتوای آخرین بیت (یعنی فقط یک بیت) به CY منتقل می شود و محتوای بقیه بیت ها از دست می روند. همچنین به جای بیت های شیفت داده شده (N بیت، عدد 0 و یا محتوای راست ترین بیت ورد D (بیت 0) قرار می گیرد. به عکس زیر دقت نمایید :

قرارگیری حرف L در کنار این دستور به معنی توانایی جابجایی دو ورد می باشد.
قرارگیری علامت @ در کنار این دستور به معنی وجود لبه بالارونده می باشد.
برای فهم بهتر به مثال زیر که قبل از فعال سازی ورودی را نشان می دهد ، دقت نمایید :
در مثال زیر همان طور که می بینید به D30 و D32 عدد 25 را اختصاص داده ایم که یعنی بیت های 0 و 3 و 4 آنها دارای محتوای 1 می باشند و می خواهیم 5 بیت را شیفت دهیم (4 بیت آخر ورد کنترلی نیز 0 می باشند که یعنی به جای بیت های شیفت داده شده ، 0 قرار می گیرد) :

بعد از فعال کردن کلید ورودی (البته با لبه بالارونده) ، محتوای این وردها 5 بیت به چپ شیفت داده شده اند و عدد 800 جایگزین گردیده است (بعد از عملیات شیفت ، بیت های 5 و 8 و 9 دارای محتوای یک هستند) :

نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست