دستور MOVB    

دستورات برنامه CX Programmer

دستور MOVB می تواند محتوای یک بیت را به بیتی دیگر انتقال دهد.
وجود علامت “@” در کنار دستور به معنی فعال شدن با لبه بالارونده می باشد.
ساختار این دستور به شرح زیر می باشد :
این دستور شامل سه بخش S ، و D می باشد که باید تکمیل گردند. در S آدرس ورد ورودی ، در C ورد کنترلی و در D آدرس ورد خروجی مشخص می گردد. در 8 بیت اول از سمت راست در ورد کنترلی ، بیت ورودی و در 8 بیت دوم از سمت راست ، بیت خروجی برای انتقال مشخص می گردد. به تصویر زیر توجه نمایید :

دستور MOVB می تواند محتوای یک بیت را به بیتی دیگر انتقال دهد.
وجود علامت “@” در کنار دستور به معنی فعال شدن با لبه بالارونده می باشد.
ساختار این دستور به شرح زیر می باشد :
این دستور شامل سه بخش S ، و D می باشد که باید تکمیل گردند. در S آدرس ورد ورودی ، در C ورد کنترلی و در D آدرس ورد خروجی مشخص می گردد. در 8 بیت اول از سمت راست در ورد کنترلی ، بیت ورودی و در 8 بیت دوم از سمت راست ، بیت خروجی برای انتقال مشخص می گردد. به تصویر زیر توجه نمایید :شبرای فهم بهتر به مثال زیر دقت نمایید :
در مثال زیر مقدار عددی D82 که ورد کنترلی می باشد برابر 0905  هگز است ، یعنی بیت 5 از D80 به بیت 9 از D84 منتقل گردد و همانطور که مشاهده می کنید بعد از SET کردن کلید ورودی این انتقال انجام شده است :

نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست