دستور KEEP    

دستورات برنامه CX Programmer
این دستور به 2 صورت زیر در CX Programmer قابل اجرا می باشد:
  • KEEP
  • KEEP!
این دستور عملکرد دو دستور SET و RSET را دارا می باشد که در صورت فعال شدن ورودی مربوط به SET بیت مشخص شده در دستورSET شده (1) و در صورت فعال شدن ورودی مربوط به RESET بیت مشخص شده RESET (0) می شود. در این دستور به این نکته توجه داشته باشید که در صورت فعال شدن هم زمان SET و RSET ، اولویت با RSET می باشد.
علامت ” ! “درکنار دستورات باعث Refresh شدن آنی موقعیت خروجی می شود.
برای فهم بهتر به مثال زیر دقت نمایید :
در شکل زیر با فعال شدن کلید ورودی 0.00 بیت 10.00 ،SET شده و در نتیجه خروجی 10.01 نیز 1 می شود
همچنین فعال شدن ورودی 0.01 باعث RESET شدن بیت 10.00 و در نهایت 0 شدن خروجی 10.01 می شود که در شکل زیر ملاحظه می نمایید:
فهرست