دستور Increment

    دستور Increment    

دستورات برنامه CX Programmer
این دستور به 8 صورت زیر در CX-Programmer قابل اجرا می باشد:
در تمامی دستورات بالا با هر بار تحریک شدن کلید ورودی یک واحد به دیتا اضافه می شود. حال به بررسی تفاوت 8 دستور بالا می پردازیم و هریک را شرح می دهیم:
دستور ++ برای یک ورد باینری به کار می رود ، در حالی که دستور 
++B برای یک ورد BCD استفاده می شود. همچنین دستور ++L برای دو ورد باینری استفاده شده و ++BL نیز برای دو ورد BCD به کار می رود. 
وجود علامت @ در کنار دستو رات Increment به این معنی است که در کلید ورودی برای یک بار اجرا شدن دستور نیازی به استفاده از لبه نمی باشد. با استفاده از این دستور بدون لبه هم با فعال شدن ورودی عمل اضافه شدن فقط یک بار انجام می گردد.
برای فهم بهتر به مثال زیر که قبل از فعال سازی ورودی است دقت نمایید :
(مقدار اولیه دیتا 10 می باشد.)
با فعال شدن ورودی مقدار عددی خانه های حافظه به صورت زیر نشان داده شده اند:
همان طور که در شکل فوق مشاهده می کنید برای اینکه دستور Increment فقط یک بار انجام شود از لبه بالا رونده استفاده کرده ایم.
در صورتی که برای دستورات شامل 
@ نیازی به استفاده از لبه نمی باشد.