دستور DIST    

دستورات برنامه CX Programmer

دستور DIST می تواند محتوای یک ورد پایه را به وردی دیگر (که آدرس آن با OFFSET مربوطه جمع می گردد)  انتقال دهد.
قرارگیری علامت @ در کنار این دستور به معنی وجود لبه بالارونده می باشد.
ساختار این دستور به شرح زیر می باشد :
این دستور شامل سه بخش S ، Bs و Of می باشد که باید تکمیل گردند. در S آدرس ورد ورودی ، در Bs ورد پایه مقصد و در Of مقدار OFFSET تعیین شده مشخص می گردد.

برای فهم بهتر به مثال زیر دقت نمایید :
در مثال زیر  OFFSET را برابر 8 (D60) تعیین کرده ایم. بنابراین بعد از SET کردن کلید ورودی آدرس D40 به آدرس D58 (که در واقع آدرس D50با عدد 8 جمع شده و درنتیجه خروجی در D58 ریخته می شود) که نشان دهنده ی خروجی است ، انتقال می یابد : (محتوای D40 برابر 60 می باشد.)

نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست