دستور CPS-CPSL

    دستور CPS-CPSL    

دستورات برنامه CX Programmer
از این دستورات برای مقایسه دو عدد signed استفاده می شود با این تفاوت که دستور CPS مقایسه بین دو Word و دستور CPSL مقایسه بین دو DWord را انجام می دهند. در ادامه از نتیجه  ورودی های مقایسه گر ( کوچکتر از، کوچکتر مساوی با، مساوی با، بزرگتر از، بزرگتر مساوی با و … ) می توان در برنامه استفاده کرد.
در شکل زیر یک نمونه استفاده از Compare  قابل مشاهده است. در دستور CMP به W10 عدد10- و به W11 عدد 22 داده شده و در دستور CMPL نیز به W12 عدد 30- و به  W14نیز عدد 30- داده شده است.
(جهت وارد کردن اعداد منفی می توان  نوار ابزار برنامه را در حالت نمایش Signed قرار داد.)
بنابراین با فعال شدن ورودی 0.00 به دلیل اینکه W10 از W11 کمتر است ورودی P_LT فعال می شود و در نتیجه خروجی 10.00 روشن شده و با فعال شدن ورودی 0.01 نیز با این ترتیب ورودی P_GT و در نتیجه خروجی 10.04 فعال می شود. مانند مثال زیر:
 
نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست