دستور CNTR-CNTRX

    دستور CNTR-CNTRX    

دستورات برنامه CX Programmer

در این نوع کانترها، با فعال شدن ورودی اول یک واحد به مقدار کانتر اضافه شده، با فعال شدن ورودی دوم یک واحد از مقدار کانتر کم شده و با فعال شدن ورودی سوم مقدار کانتر Reset شده و به مقدار صفر می رود.
در مثال زیر ورودی اول فعال شده است:
پس از رسیدن مقادیر کانترها به 10 که از قبل تعیین شده با دوباره فعال کردن ورودی مربوط به افزایش، کانترها Reset شده و به مقدار صفر می رسند و خروجی های مرتبط با آن ها روشن می گردند.
مانند شکل زیر:
نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست