دستور CNT-CNTX

    دستور CNT-CNTX    

دستورات برنامه CX Programmer

در این دستورها با هر بار فعال شدن ورودی مربوط به این دستور یک واحد از مقدار تعریف شده برای کانتر کم می شود. و با فعال شدن ورودی 0.01  یا 0.03 مقادیر کانترها  reset شده و به مقدار اولیه تعیین شده باز می گردد.
در شکل زیر یک نمونه استفاده از کانتر قابل مشاهده است. (به کانترها عدد 10 داده شده است) :
با هر بار فعال کردن ورودی، یک واحد از مقدار کانترها کم می شود که در شکل زیر نمایش داده شده است.
با اتمام شمارش کانترها خروجی مربوط به آن ها فعال شده و خروجی های 10.00 و 10.01 را روشن می کنند.
با فعال شدن ورودی Reset نیز کانترها به مقدار اولیه خود باز می گردند.
فهرست