دستور CNR-CNRX

    دستور CNR-CNRX    

دستورات برنامه CX Programmer

با استفاده از این دستورات می توان همه ی کانترها یا تایمرهای مورد استفاده در برنامه را همزمان Reset کرده و تا زمانی که ورودی مربوط به این دستور فعال است در حالت Reset نگه داشت.
مثال زیر یک نمونه استفاده از این دستور در تایمرها است:
نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست