دستور CMP-CMPL

    دستور CMP-CMPL    

دستورات برنامه CX Programmer
از این دستورات برای مقایسه دو عدد Unsigned استفاده می شود. با این تفاوت که دستور CMP مقایسه بین دو Word و دستور CMPL مقایسه بین دو DWord را انجام می دهند. در ادامه از نتیجه  ورودی های مقایسه گر ( کوچکتر از، کوچکتر مساوی با، مساوی با، بزرگتر از، بزرگتر مساوی با و … ) می توان در برنامه استفاده کرد.
در شکل زیر یک نمونه استفاده از Compare  قابل مشاهده است. در دستور CMP به W10 عدد 10 و به W11 عدد 22 داده شده و در دستور CMPL نیز به W12 عدد 30 و به W14 عدد 15 داده شده است.
بنابراین با فعال شدن ورودی 0.00 به دلیل اینکه W10 از W11 کمتر است ورودی P_LT فعال می شود و در نتیجه خروجی 10.00 روشن شده و با فعال شدن ورودی 0.01 نیز با این ترتیب ورودی P_GT و در نتیجه خروجی 10.05 فعال می شود :
نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست