دستور BAND    

دستورات برنامه CX Programmer
دستور BAND دیتای خروجی را بر اساس وجود یا عدم وجود دیتای ورودی در محدوده پایین و بالای تعیین شده (dead band range) ، مشخص می نماید. به این صورت که اگر ورودی مساوی یا بین محدوده بالا و پایین باشد ، خروجی 0 و اگر بزرگتر از محدوده بالا باشد ، خروجی برابر است با ورودی منهای محدوده بالا و در صورتی که کوچکتر از محدوده پایین باشد ، خروجی برابر است با ورودی منهای محدوده پایین. قرارگیری علامت @ در کنار این دستور به معنی وجود لبه بالارونده می باشد.
ساختار این دستور به شرح زیر می باشد :
این دستور شامل سه بخش S ، و D می باشد که باید تکمیل گردند. در S دیتای ورودی برای تعیین موقعیت آن ، در C محدوده پایین ، در C+1 محدوده بالا و در D نتیجه عملیات مشخص می گردد.برای فهم بهتر به مثال زیر دقت نمایید :
در مثال زیر محدوده پایین برابر -200 (D50و محدوده بالا برابر 300 (D51می باشد. عدد -280 که دیتای ورودی می باشد (D40وارد تابع گردیده و طبق توضیحات بالا خروجی برابر با -80 می باشد (D60).
نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست