دستور ASR/ASRL

    دستور ASR/ASRL    

دستورات برنامه CX Programmer

دستور ASR می تواند محتوای یک ورد را ، با هر بار فعال کردن ورودی ، یک بیت به راست شیفت دهد.
دقت نمایید قرار دادن لبه بالارونده در ورودی این تابع برای راه اندازی درست آن ضروری می باشد.
ساختار این دستور به شرح زیر می باشد :
این دستور شامل بخش Wd می باشد که در آن وردی مشخص برای جابجایی بیت های آن تعیین می گردد.
در این تابع پس از هر با انتقال ، محتوای چپ ترین بیت 0 شده و محتوای راست ترین بیت به Carry Flag (CY) منتقل می شود. به عکس زیر دقت نمایید :

قرارگیری حرف L در کنار این دستور به معنی توانایی جابجایی دو ورد می باشد.
قرارگیری علامت @ در کنار این دستور به معنی وجود لبه بالارونده می باشد.
برای فهم بهتر به مثال زیر که قبل از فعال سازی ورودی را نشان می دهد ، دقت نمایید :
در مثال زیر همان طور که می بینید به D25 و D26 عدد 49 را اختصاص داده ایم که یعنی بیت های 0 و 4 و 5 آنها دارای محتوای 1 می باشند :

بعد از فعال کردن کلید ورودی (البته با لبه بالارونده) ، بیت های این ورد یک بیت به چپ شیفت داده شده اند و عدد 14 جایگزین گردیده است (بعد از عملیات شیفت ، بیت های 1 و 2 و 3 دارای محتوای یک هستند) :شبعد از فعال کردن کلید ورودی (البته با لبه بالارونده) ، بیت های این ورد یک بیت به چپ شیفت داده شده اند و عدد 24 جایگزین گردیده است (بعد از عملیات شیفت ، بیت های 3 و 4 دارای محتوای یک هستند و محتوای بیت 0 به CY انتقال یافته است) :

نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست