دستور ADD    

دستورات برنامه CX Programmer

این دستور به 8 صورت زیر در CX-Programmer قابل اجرا می باشد:
1- +
2- L+
3- C+
4- CL+
5- B+
6- BL+
7- BC+
8- BCL+

در تمامی دستورات بالا با هر بار تحریک شدن کلید ورودی عملیات منطقی جمع انجام می شود. حال به بررسی تفاوت 8 دستور بالا می پردازیم و هریک را شرح می دهیم:
دستور +  برای یک ورد باینری علامت دار بدون Carry به کار می رود ، در حالی که دستور B+ برای یک ورد BCD بدون Carry استفاده می شود. همچنین دستور L+ برای دو ورد باینری علامت دار بدون Carry استفاده شده و BL+ نیز برای دو ورد BCD بدون Carry به کار می رود.
در ادامه دستور C+ برای یک ورد باینری علامت دار با Carry به کار می رود ، در حالی که دستور BC+ برای یک ورد BCD با Carry استفاده می شود. همچنین دستور CL+ برای دو ورد باینری علامت دار با Carry استفاده شده و BCL+ نیز برای دو ورد BCD با Carry به کار می رود.
وجود علامت @ در کنار دستو رات Add  به معنی فعال شدن با لبه بالارونده است.
برای فهم بهتر به مثال های زیر دقت نمایید :

نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست